Adaugă la favorite


Parlamentul României
Lege nr. 416 din 18/07/2001

privind venitul minim garantat    ___________
Text actualizat la data de 01.01.2012. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 1037/2002 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 26/09/2002.
- O.U.G. nr. 121/2002 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 03/10/2002.
- O.U.G. nr. 6/2002 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 12/02/2002.
- Hotărârea nr. 1431/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 13/12/2003.
- O.U.G. nr. 5/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 25/02/2003.
- Hotărârea nr. 2302/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1271 din 29/12/2004.
- Hotărârea nr. 1770/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1182 din 28/12/2005.
- Legea nr. 115/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 11/05/2006.
- Hotărârea nr. 5/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 12/01/2007.
- Hotărârea nr. 11/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 14/01/2008.
- Legea nr. 51/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 25/03/2008.
- Hotărârea nr. 1664/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 16/12/2008.
- O.U.G. nr. 57/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10/06/2009.
- Legea nr. 118/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30/06/2010.
- Legea nr. 276/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30/12/2010.
- O.U.G. nr. 110/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 07/12/2011.
- O.U.G. nr. 124/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 30/12/2011.

    ___________
Pus în aplicare prin:
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 12/11/2001.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 11/08/2006.
- Ordinul nr. 920/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 20/12/2006.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 28/01/2011.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
   (2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
   (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 1. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 1. -
Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.

   Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
(1) Prin sintagma locuiesc şi gospodăresc împreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuinţă şi/sau, după caz, au domiciliul ori reşedinţa comună, înscrisă în actele de identitate;
b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
c) constituie o familie, aşa cum este definită aceasta la art. 2 din lege.

   (2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:
   a) este necăsătorită;
   b) este văduvă;
   c) este divorţată;
   d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
   e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   (3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.
   (4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   (5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
   (6) Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   (7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 1. -
Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare lege, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.
Art. 2. -
Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile legii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

    ___________
    Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 2. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 4. -
(1) Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege, se înţelege, după caz:
a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat.
(2) Sunt consideraţi familie, în sensul art. 2 alin. (1) din lege, părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi şi care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b).
(3) În situaţia în care părintele/părinţii locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriţi ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.

   Art. 3. - (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
(2) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile legii fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite ori dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea ajutorului social.

   (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 5. -
Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, prevăzută la art. 3 alin. (2) din lege, se înţelege persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii.
Art. 6. -
(1) În vederea asigurării evidenţei persoanelor fără locuinţă, care trăiesc în adăposturi improvizate cu destinaţie de locuinţe şi nu îndeplinesc exigenţele minimale pentru locuinţă prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în colaborare cu poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane.
(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale are obligaţia de a ţine evidenţa acestor persoane.
Art. 7. -
(1) Potrivit legii, locuinţa de domiciliu este construcţia închiriată ori aflată în proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996.
(2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.

   (3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.
    ___________
    Art. 3. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Nivelul venitului minim garantat

   Art. 4. - Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi este de:
   a) 0,25 ISR pentru persoana singură;
   b) 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
   c) 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
   d) 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
   e) 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
   f) câte 0,062 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
    ___________
    Art. 4. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 începând cu 01.01.2012.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Stabilirea cuantumului ajutorului social

   Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 începând cu 01.01.2012.

   (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 începând cu 10.06.2009.

   
Punere în aplicare Art. 5. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 8. -
Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevăzut la art. 4 alin. (1) din lege.
Art. 15. -
(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.
(2) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
(3) În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoana/persoanele desemnată/desemnate prin dispoziţie a primarului completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.
(4) Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 3.
(5) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.

   
Punere în aplicare Art. 5. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 17 la normele metodologice
Primarul .........................
(codul, denumirea)
Judeţul/Municipiul Bucureşti .........................
(codul, denumirea)
RAPORT STATISTIC
privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare luna ............... anul...............
1. Ajutor social
Mediu de rezidenţă
Rural []
Urban []
1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social
Nr. crt. Tipul familiei Numărul de cereri înregistrate în registrul special Existente la începutul lunii raportate Aprobate (şi repuse în plată) în luna raportată Suspendate din plată în luna raportată Ieşite din plată în luna raportată Existente la sfârşitul lunii raportate Sumele aprobate
în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4-6-7
1. persoane singure
2. familii cu două persoane
3. familii cu 3 persoane
4. familii cu 4 persoane
5. familii cu 5 persoane
6. familii cu peste 5 persoane
TOTAL:
1.2. Ajutoare sociale plătite
Nr. crt. Tipul familiei Număr de familii beneficiare Sume plătite
în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
1 2 4 5
1. persoane singure
2. familii cu două persoane
3. familii cu 3 persoane
4. familii cu 4 persoane
5. familii cu 5 persoane
6. familii cu peste 5 persoane
TOTAL:
2. Ajutor de urgenţă 3. Ajutor pentru înmormântare
Numărul de beneficiari Sumele plătite Numărul de beneficiari Sumele plătite
în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
Primar, Întocmit .................................
.............................. Data .....................................
L.S.
Art. 53. -
(1) Serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor legii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.
(2) Transmiterea raportului statistic prevăzut la alin. (1), precum şi a oricăror comunicări operative între serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) şi agenţiile teritoriale se face şi prin intermediul poştei electronice. În acest sens, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3), precum şi agenţiile teritoriale au obligaţia reciprocă de a-şi face cunoscute adresele de poştă electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. În conţinutul raportului statistic, precum şi în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică legii, serviciul, respectiv persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) au obligaţia inserării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează.
(3) Până la data de 20 a fiecărei luni, agenţiile teritoriale transmit atât Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cât şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor legii la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.
Art. 56. -
Sumele reprezentând cuantumul lunar al ajutorului social se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi se neglijează fracţiunile de până la 49 de bani inclusiv.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
FIŞA DE CALCUL
al ajutorului social şi al numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local
Numărul de înregistrare a cererii TITULAR ..................../................... Numele ............................ Prenumele .........................
A. Ajutor social
1. Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social ......... persoane
2. Venitul net lunar pe familie*) din care: .......... lei
a) venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară .......... lei
b) venituri nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale .......... lei
c) alte surse de venit**) ........... lei
3. Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii ........... lei
4. Cuantumul ajutorului social pct. 3 - pct. 2 ............ lei/lună
5. Majorări ale ajutorului social Ajutor social (pct. 4) x 15% (se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii) ............. lei/lună
6. Ajutorul social propus pentru plată pct. 4 + pct. 5 .......... lei/lună
Întocmit
Data .......................... Viza de control financiar preventiv
Semnătura .....................
*) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la lit. G şi H din Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială.
**) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a veniturilor anuale.
B. Număr de ore de acţiuni sau lucrări de interes local
Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:
                  170 ore1) x cuantum ajutor social
Număr de ore de muncă = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată2)
1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.
2) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.193/2010, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 670 lei lunar.

   Art. 6. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.
   (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
   (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată.
   (4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
   (5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus.
   (6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.
   (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.
    ___________
    Art. 6. a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 6. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 16. -
(1) În cazul în care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%.
(2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

   Art. 7. - (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
(4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

   (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, în prima zi a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   Art. 71. - (1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
   a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
   b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
   c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
   (2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.
    ___________
    Art. 71. a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   Art. 72. - Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
   a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 5. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 5. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   c) participă la un program de pregătire profesională;
   d) este încadrată în muncă.
    ___________
    Art. 72. a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.
   (3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
   (4) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 începând cu 01.01.2012.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
SECŢIUNEA a 4-a Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social
Art. 32. -
(1) Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.
(2) Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (3) începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială şi s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1) şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
Art. 33. -
(1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în următoarele situaţii:
a) dacă nu prezintă lunar adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4);
b) dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);
c) când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
d) dacă nu depune, din 3 în 3 luni, documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b);
e) când agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 131 alin. (3) din lege, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
f) în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social;
g) în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate conform art. 141 alin. (2) şi (3) din lege, se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.
(2) Suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat de către serviciul sau persoana/persoanele prevăzute la art. 15 alin. (3) motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi g), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) plata ajutorului social se suspendă prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din lege.
Art. 34 -
(1) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), b) şi d), prezentarea de către titular, în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, a adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi a documentelor prevăzute la art. 141 alin. (1) din lege, precum şi efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1) atrag reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură.
(2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1).
Art. 35. -
(1) Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:
a) dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege;
b) dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 11 alin. (4), documentele prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 28 alin. (1);
c) dacă în urma verificării prevăzute la art. 18 alin. (2) din lege se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;
d) dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141 alin. (4) din lege.
(2) Încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie a primarului, la propunerea serviciului sau persoanei/persoanelor prevăzut/prevăzute la art. 15 alin. (3), şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (2) se comunică până la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale.
Art. 36. -
(1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 25, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 35 alin. (2) se comunică până la data de 5 a fiecărei luni, pe bază de borderou, agenţiei teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 14.
(2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicată potrivit alin. (1) directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a titularului ajutorului social, de modificare a cuantumului ajutorului, de suspendare a plăţii, precum şi de încetare a plăţii ajutorului social.
(3) Deciziile prevăzute la alin. (2), precum şi decizia prevăzută la art. 34 alin. (2) se comunică titularului în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acestora şi se aplică începând cu luna următoare emiterii.
(4) Modelul deciziilor este prevăzut în anexa nr. 15 a-f.
ANEXA Nr. 141) la normele metodologice
1) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil.
- model -
BORDEROU
dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/încetare drept
PRIMĂRIA DELEGAT PRIMĂRIE
JUDEŢUL Numele
ADRESA Prenumele
CUI CNP
CODUL POŞTAL
OFICIUL POŞTAL
Nr.
Data
ÎNSUŞIT PRIMAR
L.S.
Nr. crt. Titularul Adresa Cuantum ajutor Nr. dispoziţie Tipul dispoziţiei*)
Numele Prenumele CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul poştal Codul poştal Schimbare titular Modificare cuantum Suspendare drept Încetare drept
*) Se va bifa coloana corespunzătoare tipului de dispoziţie.
ANEXA Nr. 15a la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind modificarea cuantumului ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. .......................... din data de ..........................,
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
În baza dispoziţiei primarului nr. ...................... din data de ........................., se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ................. lei, pentru doamna/domnul ..........................................., în calitate de titular.
Art. 2. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ..................................... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ......./Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 15b la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind modificarea titularului ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. ......................... din data de ..........................,
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Plata dreptului de ajutor social stabilit prin dispoziţia primarului nr. .................................. din data de ....................., în cuantum de .......................lei, începând cu data de ....................................... se efectuează pentru domnul/doamna ........................................., în calitate de titular al ajutorului social.
Art. 2. -
Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului.................../Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 15c la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind suspendarea plăţii ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. .............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 18 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Se suspendă pentru doamna/domnul ........................................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ............ lei.
Art. 2. -
Suspendarea plăţii dreptului prevăzut la art. 1 se face începând cu data de .................... .
Art. 3. -
Suspendarea plăţii dreptului la ajutor social are la bază următoarele motive, după caz:
a) agenţia teritorială a constatat, pe baza documentelor transmise de primar, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
b) timp de 3 luni consecutive s-au înregistrat mandate poştale returate pentru titularul ajutorului social.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 15d la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind suspendarea plăţii ajutorului social ca urmare a dispoziţiei primarului de suspendare a dreptului la ajutorul social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ............................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. ..................... din data de ............................,
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
În baza dispoziţiei primarului nr. ....................................... din data de ............................. se suspendă pentru doamna/domnul ........................................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ............ lei.
Art. 2. -
Suspendarea plăţii ajutorului social se face începând cu data de .................................. .
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 3-a prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 15e la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind reluarea plăţii ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 19 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 34 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. .......................... din data de ..........................,
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
În baza dispoziţiei primarului nr. .................................. din data de ......................., se aprobă pentru doamna/domnul ........................................., în calitate de titular, reluarea plăţii ajutorului social, în cuantum de .................. lei.
Art. 2. -
(1) Reluarea plăţii ajutorului social se realizează începând cu data de ........................... .
(2) Plata ajutorului social prevăzut la art. 1 se efectuează în perioada ......................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................
ANEXA Nr. 15f la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ....... din .......................
privind încetarea plăţii ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti ............................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...........,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- dispoziţia primarului nr. .......................... din data de ..........................,
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
În baza dispoziţiei primarului nr. .................................. din data de ........................, încetează pentru doamna/domnul ........................................., în calitate de titular, plata ajutorului social, în cuantum de ...................... lei.
Art. 2. -
Încetarea plăţii ajutorului social prevăzut la art. 1 se face începând cu data de ......................... .
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..................

   SECŢIUNEA a 4-a
  Stabilirea şi plata ajutorului social

   Art. 9. - (1) Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.
   (2) Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.
   (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei.
   (4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite.
   (5) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
   (6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
    ___________
    Art. 9. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 9. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 9. -
(1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.
(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei.
(3) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social.
(4) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din lege, reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
(5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1.

   
Punere în aplicare Art. 9. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 57. -
(1) Cererile pentru acordarea ajutorului social completate de solicitanţii acestui drept conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pot sta la baza stabilirii dreptului prin dispoziţie a primarului.
(2) Persoanele pentru care s-a stabilit dreptul în baza documentelor prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice să completeze o nouă cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Copia de pe cererile prevăzute la alin. (2), dispoziţia primarului şi fişa de calcul al cuantumului ajutorului social se transmit de către primar la agenţia teritorială în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3) din lege.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în situaţia beneficiarilor aflaţi în plată la 31 decembrie 2010 sau pentru care s-au stabilit drepturile până la această dată.
ANEXA Nr. 11) la normele metodologice
1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SIGLĂ CONSILIUL LOCAL ........................................................................ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. _________________ Data ________________ CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială Subsemnata (ul), ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI │ │[ ] Dl. [ ] Dna. │ │Nume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Prenume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │CNP ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │ │ │ [ ] UE ┐ │ │Cetăţenie [ ] Română sau ├ şi anume (ţara) ................................................ │ │ [ ] Non UE ┘ │ │ │ │Act identitate*) ─_─_─_─ Seria ─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─ │ │eliberat de ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ la data de ─_─_─_─_─_─_─ │ │ (z z l l a a) │ │ │ │(*) În cazul cetăţenilor români se va specifica Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: │ │ tipul de act de identitate: │ │ BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară │ │ CI - carte de identitate PSP - permis de şedere permanentă │ │ CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate │ │ P - paşaport CR - carte de rezidenţă │ │ CR - carte de rezidenţă permanentă │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI │ │Strada ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Nr. ─_─_─_─_─ Bl. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Sc. ─_─_─_─_─_─_─ Apart. ─_─_─_─_─ Sector ─_─ │ │Localitatea ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Judeţ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Telefon ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Mobil ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Fax ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │E-mail ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: │ │<> NU │ │<> DA, în localitatea ____________________________________ ţara ____________________________________________ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI │ │ [ ] Căsătorit (ă) [ ] Necăsătorit (ă) [ ] Văduv (ă) │ │ [ ] Divorţat (ă) [ ] Despărţit în fapt [ ] Uniune consensuală │ │Altele ..................................................................................................... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI │ │ ( ) Fără studii ( ) Generale ( ) Medii ( ) Superioare │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │[ ] NU [ ] DA, din România │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ │ [ ] DA, din alte ţări │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI │ │( ) Elev*) ( ) Student*) ( ) Lucrător agricol ( ) Independent ( ) Fără loc de muncă │ │( ) Salariat*) ( ) Şomer*) ( ) Lucrător ocazional ( ) Pensionar*) ( ) Casnic (ă) │ │Altele ..................................................................................................... │ │*) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie │ │ │ │C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [ ] NU [ ] DA │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În calitate de reprezentant legal al [ ] familiei mele [ ] persoanei îndreptăţite în numele căreia se face cererea Pentru acordarea [ ] ajutorului social [ ] alocaţiei pentru susţinerea familiei Declar următoarele: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │Nume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Prenume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │CNP ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │ │ │ [ ] UE ┐ │ │Cetăţenie [ ] Română sau ├ şi anume (ţara) ................................................ │ │ [ ] Non UE ┘ │ │ │ │Act identitate*) ─_─_─_─ Seria ─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─ │ │eliberat de ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ la data de ─_─_─_─_─_─_─ │ │ (z z l l a a) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │Strada ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Nr. ─_─_─_─_─ Bl. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Sc. ─_─_─_─_─_─_─ Apart. ─_─_─_─_─ Sector ─_─ │ │Localitatea ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Judeţ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Telefon ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Mobil ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Fax ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │E-mail ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D3. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) │ │ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [ ] NU [ ] DA, în localitatea ______________________________________________________ │ │ ţara ______________________________________________________ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │ ( ) Fără studii ( ) Generale ( ) Medii ( ) Superioare │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │[ ] NU [ ] DA, din România │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ │ [ ] DA, din alte ţări │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D6. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │( ) Elev*) ( ) Student*) ( ) Lucrător agricol ( ) Independent ( ) Fără loc de muncă │ │( ) Salariat*) ( ) Şomer*) ( ) Lucrător ocazional ( ) Pensionar*) ( ) Casnic (ă) │ │Altele ..................................................................................................... │ │*) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie │ │ │ │D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? │ │[ ] NU [ ] DA │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │E1. COPIII FAMILIEI*) │ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │1. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │2. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │3. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │4. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │E2. COPIII FAMILIEI*) │ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │5. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │6. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │7. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │8. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ (*) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în întreţinerea familiei ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │(**) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de │Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: │ │identitate: │- P.S.T. - permis de şedere temporară │ │- B.I. - buletin de identitate │- P.S.P. - permis de şedere permanentă │ │- C.I. - carte de identitate │- D.I. - document de identitate │ │- C.I.P. - carte de identitate provizorie │- C.R. - carte de rezidenţă │ │- P - paşaport │- C.R.P. - carte de rezidenţă permanentă │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤ │În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de │ │naştere. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte: │ │[ ] singură [ ] împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e) [ ] împreună cu altă(e) familie(i) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ │ ││Casă cu curte │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ Regimul juridic al locuinţei │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Casă fară curte │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ │Proprietate personală │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Apartament la bloc │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ │În închiriere public/privat │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ │ ││Locuinţă socială │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ Alte situaţii ...................... │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ │ ││Locuinţă de serviciu │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ Tipul de încălzire al locuinţei │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Locuinţă de necesitate │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ │Energie termică în sistem centralizat │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Instituţionalizat │ │ │Gaze naturale │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Nu are locuinţă │ │ │Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri│ │ │ │└─────────────────────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ ┌─ <> │TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn│ │ │ │ │ sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte │ │ │ Tipul locuinţei ┤ │ materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic) │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─ <> │TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice │ │ │ │ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ BUNURI IMOBILE ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în │ ││ ││ │proprietate │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││ BUNURI MOBILE ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││ 2│Aparatură electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare. │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 3│Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din │ ││ ││ │metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare │ ││ ││ │vandabilă │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││MIJLOACE TRANSPORT*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││ 4│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 5│Autoutilitare │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 6│Autocamioane cu sau fără remorci │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 7│Şalupe │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 8│Bărci cu motor │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 9│Scutere de apă │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││10│Iahturi │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││11│Autobuze │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││12│Microbuze │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││UTILAJE AGRICOLE*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││13│Tractor │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││14│Combină autopropulsată │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││15│Presă de ulei │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││16│Moară de cereale │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││17│Gater │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││18│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││19│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││ TERENURI ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││20│Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţa mai mare de │ ││ ││ │1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││21│Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) cu │ ││ ││ │suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 │ ││ ││ │membrii │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││ CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││22│peste 3 bovine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││23│peste 5 porcine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││24│peste 20 ovine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││25│peste 2 cabaline │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││26│peste 50 capete de iepuri de casă │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││27│peste 100 capete de păsări │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││28│peste 15 familii de albine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││29│crescătorii a căror producţie se comercializează │ ││ │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (*) În stare de funcţionare. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: │ │ ┌ [ ] singură │ │FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte ┤ [ ] împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e) │ │ └ [ ] împreună cu altă(e) familie(i) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│ ││VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA: │ │ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘│ │┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────┐│ ││ │ │ │ Venitul ││ ││Cod│ Categoria de venituri │ Acte doveditoare*) │realizat**)││ ││ │ │ │ lei ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤│ ││VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││ 1 │Venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 2 │Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │unei meserii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 3 │Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││ 4 │Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu │adeverinţa eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de angajator ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 5 │Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 6 │Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 7 │Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente│ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 8 │Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │desfăşoare o activitate independentă │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 9 │Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de cont │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││10 │Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │demnitate publică, stabilite potrivit legii │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││11 │Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││12 │Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││13 │Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││14 │Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │conform prevederilor legii societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││15 │Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││16 │Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││17 │Sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││18 │Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││19 │Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │declaraţia de asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││20 │Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││21 │Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││22 │Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │şi actualizarea acestora cu indicele, de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││23 │Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││24 │orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││25 │Veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei│adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar│de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │independente │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN INVESTIŢII ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││26 │Dividende │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de Administraţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││27 │Venituri impozabile din dobânzi │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││28 │Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││29 │Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││30 │Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││PENSII ││ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││PENSII DE STAT ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││31 │Pensia pentru limită de vârstă │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de cont/decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││32 │Pensia anticipată │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││33 │Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││34 │Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││35 │Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││PENSII AGRICULTORI ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││36 │Pensie agricultor │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││PENSII MILITARE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││37 │Pensie de serviciu │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de cont/decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││38 │Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││39 │Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││40 │Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││INDEMNIZAŢII ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││41 │Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ ││ │urmaşii acestora │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││42 │Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I invaliditate/ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││43 │Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă │adeverinţa eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de angajator │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││44 │Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │artiştilor interpreţi sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││45 │Indemnizaţia pentru maternitate │adeverinţa eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de angajator │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││46 │Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ani │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││47 │Stimulent lunar/de inserţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││48 │Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││49 │Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din│mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │considerente politice │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││50 │Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││51 │Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││52 │Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │1961 │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││53 │Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │persoane juridice de utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││54 │Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││55 │Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││56 │Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││57 │Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││58 │Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │şi/sau în sistem irigat │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││59 │Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │decorative şi ciupercilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││60 │Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │asemenea │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││61 │Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││62 │Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de Administraţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││63 │Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │jack-pot │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ││ ││ACESTUIA ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││64 │Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de moştenire │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN ALTE SURSE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││65 │Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │de venituri din salarii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││66 │Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││67 │Venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││68 │Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││69 │Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │impozabile │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││70 │Venituri obţinute din străinătate │Contract de muncă │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││ALOCAŢII ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││71 │Alocaţia de stat pentru copii │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de cont/decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││72 │Alocaţia lunară de plasament │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││73 │Alocaţia de întreţinere │Hotărâre │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │judecătorească │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││BURSE*) ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││74 │Pentru elevi │adeverinţă │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤instituţie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││75 │Pentru studenţi │învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. │ │ nr. 1488/2004 │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││AJUTOARE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││76 │Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││ALTE SURSE DE VENIT ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││77 │Depozite bancare │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de Administraţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││78 │Rentă viageră agricolă │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││79 │Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││80 │Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor bunuri mobile şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │imobile (conform HCL)***) │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ ││ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie. (**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora. (***) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturile care nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autorităţile competente, vor fi consemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilor cuprinse în anexa nr. 6. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │I. MODALITATEA DE PLATĂ A DREPTURILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │( ) Mandat poştal │ │ ┌ Nume titular cont ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─│ │( ) În cont bancar ┤ Număr cont bancar ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─│ │ └ Deschis la banca ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─│ │( ) Casierie (numai pentru persoanele fără adăpost) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │J. Declar pe propria răspundere că nu am solicitat dreptul la ajutor social sau alocaţie pentru susţinerea │ │familiei de la alte primării. │ │ │ │K. Declar că mă oblig să aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi│ │a veniturilor realizate, inclusiv a bunurilor mobile şi imobile deţinute, precum şi a informaţiilor │ │privitoare la domiciliu/reşedinţă declarată, în termen de 15/10 zile de la data la care a intervenit │ │modificarea. │ │ │ │ Prin semnarea prezentei, am luat la cunoştinţă că cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea │ │necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale. │ │ │ │Data ................................... Semnătura solicitantului ............................ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   Art. 10. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.
   (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.
   (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.
   (4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ___________
    Art. 10. a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 10. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 10. -
(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa.
(2) În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte şi se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială.
(3) În situaţia în care un membru al familiei ori persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social.
(4) Adeverinţa prevăzută la alin. (3) poate fi înlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere dată în faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social.
(5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitantă de ajutor social confirmarea faptului că aceasta nu beneficiază de ajutor social.
Art. 11. -
(1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
a) certificatele de naştere ale copiilor;
b) livretul de familie;
c) certificatul de căsătorie;
d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
f) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a);
g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie.
(3) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele:
a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
(4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

   
Punere în aplicare Art. 10. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 13. -
(1) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant.
(2) Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.

   Art. 11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.
   (2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
   (3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
   (4) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
   (5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.
   (6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
    ___________
    Art. 11. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 11. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 12. -
Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului.

   
Punere în aplicare Art. 11. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 14. -
(1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.
(2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele în cauză.
(4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5, ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant.
(6) În cazul gospodăriilor definite la art. 8 alin. (8) din lege, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie sau persoană singură.
(7) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.
(8) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
ANEXA Nr. 21) la normele metodologice
1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SIGLĂ CONSILIUL LOCAL ........................................................................ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ CERTIFICARE PRIMAR │ │ ┌────┐ │ ANCHETA SOCIALĂ │ │L.S.│ │ pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială │ └────┘ │ └────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Efectuată la data de ─_─_─_─_─_─_─ pentru acordarea ____________________________________________________ │ │ (z z l l a a) │ │ Urmare a cererii înregistrată sub nr. ─_─_─_─_─_─_─_─ la data de ─_─_─_─_─_─_─ a [ ] Dlui [ ] Dnei │ │ (z z l l a a) │ │A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI │ │Nume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Prenume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │CNP ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │ │ │ [ ] UE ┐ │ │Cetăţenie [ ] Română sau ├ şi anume (ţara) ................................................ │ │ [ ] Non UE ┘ │ │ │ │Act identitate*) ─_─_─_─ Seria ─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─ │ │eliberat de ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ la data de ─_─_─_─_─_─_─ │ │ (z z l l a a) │ │ │ │(*) În cazul cetăţenilor români se va specifica Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: │ │ tipul de act de identitate: │ │ BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară │ │ CI - carte de identitate PSP - permis de şedere permanentă │ │ CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate │ │ P - paşaport CR - carte de rezidenţă │ │ CRP - carte de rezidenţă permanentă │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI │ │Strada ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Nr. ─_─_─_─_─ Bl. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Sc. ─_─_─_─_─_─_─ Apart. ─_─_─_─_─ Sector ─_─ │ │Localitatea ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Judeţ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Telefon ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Mobil ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Fax ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │E-mail ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A3. SOLICITANTUL ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: │ │<> NU │ │<> DA, în localitatea ____________________________________ ţara ____________________________________________ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI │ │ [ ] Căsătorit (ă) [ ] Necăsătorit (ă) [ ] Văduv (ă) │ │ [ ] Divorţat (ă) [ ] Despărţit în fapt [ ] Uniune consensuală │ │Altele ..................................................................................................... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A5. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI │ │ ( ) Fără studii ( ) Generale ( ) Medii ( ) Superioare │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │[ ] NU [ ] DA, din România │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ │ [ ] DA, din alte ţări │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │C1. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI │ │( ) Elev*) ( ) Student*) ( ) Lucrător agricol ( ) Independent ( ) Fără loc de muncă │ │( ) Salariat*) ( ) Şomer*) ( ) Lucrător ocazional ( ) Pensionar*) ( ) Casnic (ă) │ │Altele ..................................................................................................... │ │*) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie │ │ │ │C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? [ ] NU [ ] DA │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În calitate de reprezentant legal al [ ] familiei [ ] persoanei îndreptăţite în numele căreia se face cererea ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D1. DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │Nume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Prenume ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │CNP ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │ │ │ [ ] UE ┐ │ │Cetăţenie [ ] Română sau ├ şi anume (ţara) ................................................ │ │ [ ] Non UE ┘ │ │ │ │Act identitate*) ─_─_─_─ Seria ─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─ │ │eliberat de ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ la data de ─_─_─_─_─_─_─ │ │ (z z l l a a) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │Strada ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Nr. ─_─_─_─_─ Bl. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Sc. ─_─_─_─_─_─_─ Apart. ─_─_─_─_─ Sector ─_─ │ │Localitatea ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Judeţ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Telefon ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Mobil ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ Fax ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │E-mail ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D3. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) │ │ ÎN AFARA ROMÂNIEI: [ ] NU [ ] DA, în localitatea ______________________________________________________ │ │ ţara ______________________________________________________ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D4. SITUAŢIA ŞCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │ ( ) Fără studii ( ) Generale ( ) Medii ( ) Superioare │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │[ ] NU [ ] DA, din România │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ │ [ ] DA, din alte ţări │ │ (se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D6. SITUAŢIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │( ) Elev*) ( ) Student*) ( ) Lucrător agricol ( ) Independent ( ) Fără loc de muncă │ │( ) Salariat*) ( ) Şomer*) ( ) Lucrător ocazional ( ) Pensionar*) ( ) Casnic (ă) │ │Altele ..................................................................................................... │ │*) Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, talon de pensie │ │ │ │D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? │ │[ ] NU [ ] DA │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │E1. COPIII FAMILIEI*) │ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │1. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │2. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │3. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │4. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │E2. COPIII FAMILIEI*) │ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │5. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │6. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │7. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │8. Numele şi prenumele ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod numeric personal ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Act de identitate/act doveditor**) ─_─_─_─ Seria ─_─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unitatea şcolară ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ │Dacă este elev învaţă la Clasa ─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială: │ Dacă realizează venituri din muncă: │ │[ ] NU (se vor ataşa acte doveditoare: │ [ ] NU │ │[ ] DA, din România mandat poştal/extras de cont/ │ [ ] DA │ │[ ] DA, din alte ţări decizie/adeverinţă) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ (*) Se includ şi copii care au împlinit vârsta de 18 ani şi se află în întreţinerea familiei ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │(**) În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de│Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: │ │identitate: │- P.S.T. - permis de şedere temporară │ │- B.I. - buletin de identitate │- P.S.P. - permis de şedere permanentă │ │- C.I. - carte de identitate │- D.I. - document de identitate │ │- C.I.P. - carte de identitate provizorie │- C.R. - carte de rezidenţă │ │- P - paşaport │- C.R.P. - carte de rezidenţă permanentă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤ │În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de │ │naştere. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │În toate cazurile de mai sus se vor ataşa copii după actele menţionate. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte: │ │[ ] singură [ ] împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e) [ ] împreună cu altă(e) familie(i) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ │ ││Casă cu curte │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ Regimul juridic al locuinţei │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Casă fară curte │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ │Proprietate personală │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Apartament la bloc │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ │În închiriere public/privat │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ │ ││Locuinţă socială │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ Alte situaţii ...................... │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ │ ││Locuinţă de serviciu │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ Tipul de încălzire al locuinţei │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐┌────────────┬──┐┌──────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Locuinţă de necesitate │ ││Nr. camere │ ││Suprafaţa │ │ │Energie termică în sistem centralizat │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘└────────────┴──┘└──────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Instituţionalizat │ │ │Gaze naturale │ │ │ │└─────────────────────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │┌─────────────────────────┬──┐ ┌───────────────────────────────────────┬──┐ │ ││Nu are locuinţă │ │ │Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri│ │ │ │└─────────────────────────┴──┘ └───────────────────────────────────────┴──┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ ┌─ <> │TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn │ │ │ │ │ sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte │ │ │ Tipul locuinţei ┤ │ materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic) │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─ <> │TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice │ │ │ │ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ DEŢINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINŢĂ │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ BUNURI IMOBILE ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││ 1│Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în │ ││ ││ │proprietate │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││ BUNURI MOBILE ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││ 2│Aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare. │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 3│Obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din │ ││ ││ │metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare │ ││ ││ │vandabilă │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││MIJLOACE TRANSPORT*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││ 4│Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 5│Autoutilitare │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 6│Autocamioane cu sau fără remorci │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 7│Şalupe │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 8│Bărci cu motor │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││ 9│Scutere de apă │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││10│Iahturi │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││11│Autobuze │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││12│Microbuze │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││UTILAJE AGRICOLE*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││13│Tractor │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││14│Combină autopropulsată │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││15│Presă de ulei │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││16│Moară de cereale │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*) ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││17│Gater │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││18│Alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││19│Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││ TERENURI ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││20│Terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţa mai mare de │ ││ ││ │1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││21│Terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile) cu │ ││ ││ │suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 │ ││ ││ │membrii │ ││ │├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│ ││ CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI ││ │├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│ ││22│peste 3 bovine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││23│peste 5 porcine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││24│peste 20 ovine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││25│peste 2 cabaline │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││26│peste 50 capete de iepuri de casă │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││27│peste 100 capete de păsări │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││28│peste 15 familii de albine │ ││ │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│ ││29│crescătorii a căror producţie se comercializează │ ││ │└──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (*) În stare de funcţionare. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ: │ │ ┌ [ ] singură │ │FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ gospodăreşte ┤ [ ] împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e) │ │ └ [ ] împreună cu altă(e) familie(i) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│ ││VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE ÎN LUNA: │ │ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘│ │┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────┐│ ││ │ │ │ Venitul ││ ││Cod│ Categoria de venituri │ Acte doveditoare*) │realizat**)││ ││ │ │ │ lei ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────┤│ ││VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││ 1 │Venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 2 │Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │unei meserii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 3 │Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││ 4 │Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu │adeverinţa eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de angajator ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 5 │Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 6 │Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 7 │Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente│ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 8 │Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │desfăşoare o activitate independentă │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││ 9 │Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de cont │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││10 │Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │demnitate publică, stabilite potrivit legii │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤financiară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││11 │Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││12 │Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││13 │Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││14 │Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │conform prevederilor legii societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││15 │Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││16 │Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││17 │Sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││18 │Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │legii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││19 │Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │declaraţia de asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││20 │Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││21 │Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││22 │Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │şi actualizarea acestora cu indicele, de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││23 │Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││24 │Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││25 │Veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei│adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar│de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │independente │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN INVESTIŢII ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││26 │Dividende │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de Administraţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││27 │Venituri impozabile din dobânzi │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││28 │Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││29 │Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││30 │Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││PENSII ││ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││PENSII DE STAT ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││31 │Pensia pentru limită de vârstă │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de cont/decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││32 │Pensia anticipată │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││33 │Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││34 │Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││35 │Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││PENSII AGRICULTORI ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││36 │Pensie agricultor │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││PENSII MILITARE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││37 │Pensie de serviciu │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de cont/decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││38 │Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││39 │Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││40 │Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││INDEMNIZAŢII ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││41 │Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ ││ │urmaşii acestora │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││42 │Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││43 │Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă │adeverinţa eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de angajator │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││44 │Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │artiştilor interpreţi sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││45 │Indemnizaţia pentru maternitate │adeverinţa eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │de angajator │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││46 │Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │ani │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││47 │Stimulent lunar/de inserţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││48 │Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││49 │Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din│mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │considerente politice │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││50 │Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││51 │Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││52 │Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │1961 │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││53 │Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │persoane juridice de utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││54 │Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││55 │Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││56 │Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││57 │Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││58 │Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │şi/sau în sistem irigat │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││59 │Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │decorative şi ciupercilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││60 │Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │asemenea │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││61 │Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││62 │Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de Administraţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││63 │Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │jack-pot │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ││ ││ACESTUIA ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ ││64 │Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de moştenire │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI DIN ALTE SURSE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││65 │Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ ││ │orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană │de Administraţia │ │ │ │ │ │ ││ ││ │fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare │financiară │ │ │ │ │ │ ││ ││ │de venituri din salarii │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││66 │Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││67 │Venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││68 │Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││69 │Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │impozabile │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││70 │Venituri obţinute din străinătate │Contract de muncă │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││ALOCAŢII ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││71 │Alocaţia de stat pentru copii │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de cont/decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││72 │Alocaţia lunară de plasament │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││73 │Alocaţia de întreţinere │Hotărâre │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │judecătorească │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││BURSE*) ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││74 │Pentru elevi │adeverinţă │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤instituţie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││75 │Pentru studenţi │învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │ *) Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. │ │ nr. 1488/2004 │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││AJUTOARE ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││76 │Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile │mandat poştal/extras│ │ │ │ │ │ ││ ││ │de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate │de cont/decizie │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││ALTE SURSE DE VENIT ││ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ ││77 │Depozite bancare │adeverinţă eliberată│ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤de Administraţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││78 │Rentă viageră agricolă │financiară │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││79 │Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││80 │Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor bunuri mobile şi │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │imobile (conform HCL)***) │ │ │ │ │ │ │ ││ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ ││ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ││VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie. (**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora. (***) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturile care nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autorităţile competente, vor fi consemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilor cuprinse în anexa nr. 6. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │I. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI SAU PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │J. NEVOI SPECIALE ALE PERSOANEI SINGURE/MEMBRILOR FAMILIEI SAU PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │K. ALTE ASPECTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │L. CONCLUZII │ │ │ │ Se propune [ ] acordarea ______________________________________________________________________ │ │ │ │ [ ] neacordarea ______________________________________________________________________ │ │ │ │ MOTIVAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ ÎNTOCMIT ____________________ │ │ SOLICITANT _________________ SEMNĂTURA ___________________ │ │ SEMNĂTURA __________________ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   Art. 12. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
   (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
   (3) Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
   (4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
   (5) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.
    ___________
    Art. 12. a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 115/2006 începând cu 09.08.2006.

   
Punere în aplicare Art. 12. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 71) la normele metodologice
1) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.
- model -
BORDEROU
Documente stabilire plăţi drepturi noi
PRIMĂRIA DELEGAT PRIMĂRIE
JUDEŢUL Numele
ADRESA Prenumele
CUI CNP
CODUL POŞTAL
OFICIUL POŞTAL
Nr.
Data
ÎNSUŞIT PRIMAR
L.S.
Nr. crt. Titular Adresa Nr. membrii/ familie Tip locuinţă *) Nr. înregistrare cerere Nr. dispoziţie Cuantum lunar ajutor Documente transmise**)
Numele Prenumele CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Locali- tatea Oficiul poştal Codul poştal dispoziţie fişă calcul cerere
*) SE VA TRECE TIPUL LOCUINŢEI, RESPECTIV "A" SAU "B", CONFORM CLASIFICĂRII DIN Legea nr. 260/2008.
**) SE BIFEAZĂ PE COLOANĂ DOCUMENTUL CORESPUNZĂTOR ATAŞAT BORDEROULUI.
ANEXA Nr. 81) la normele metodologice
1) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
- model -
BORDEROU
Plăţi VMG aferente lunii
ÎNREGISTRARE IEŞIRE PRIMĂRIE APROBAT Primar
Nr. NUMELE Prenumele
Data
Semnătura şi ştampila
DELEGAT PRIMĂRIE
PRIMĂRIA
NUMELE
JUDEŢUL
Prenumele
ADRESA
CNP
CUI
CODUL POŞTAL
OFICIUL POŞTAL
Adresa
Nr. crt. Prestaţie CNP Numele Prenumele Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul poştal Codul poştal Suma curentă Suma restantă Total sumă (suma restantă + total sumă) Lună drept An drept Mod de plată M/C IBAN BANCA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TOTAL
Art. 24. -
(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială sunt prezentate secretarului de către persoanele prevăzute la art. 1 pentru verificare şi vizare.
(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale şi pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) secretarul are obligaţia să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3) Dispoziţia scrisă a primarului, emisă în termenul prevăzut la alin. (2), se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.
(4) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispoziţia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual.
(5) Dispoziţia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar, precum şi de copia fişei de calcul, se transmit pe bază de borderou la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale. Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 7.
(6) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la alin. (5), precum şi situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 8.
(7) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (6) reprezintă document de plată pe baza căruia agenţiile teritoriale efectuează plata drepturilor de ajutor social.
(8) În vederea eficientizării procesului de plată a drepturilor de ajutor social la nivelul primăriei se organizează completarea electronică a unor informaţii privind beneficiarii de ajutor social într-un format ce va fi pus la dispoziţie de către agenţiile teritoriale.
(9) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.

   Art. 13. - (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică atât noului titular al ajutorului social, cât şi celui înlocuit.
   (2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.

   
Punere în aplicare Art. 13. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 25. -
Schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute la art. 13 din lege, se realizează pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică celor interesaţi în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

   Art. 131. - (1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, prin decizie a directorului.
   (2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi de copia fişei de calcul. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
   (3) Până la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, pentru luna anterioară, următoarele:
   a) documentele prevăzute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe bază de borderou, al cărui model este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
   b) situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată;
   c) documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local.
   (4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) lit. b) reprezintă document de plată şi se transmite atât în original, semnat de primar, cât şi în format electronic. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    ___________
    Art. 131. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   
Punere în aplicare Art. 131. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
ANEXA Nr. 18*) la normele metodologice
*) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil.
BORDEROU
Plăţi MVG aferente lunii decembrie 2010 şi restante din anul 2010
PRIMĂRIA DELEGAT PRIMĂRIE
JUDEŢUL Numele
ADRESA Prenumele
CUI CNP
CODUL POŞTAL
OFICIUL POŞTAL
Nr.
Data
APROBAT PRIMAR
L.S.
Nr. crt. Numele Prenumele CNP Adresa Suma curentă (decembrie 2010) Suma restantă (anul 2010) Total sumă (suma restantă + sumă curentă
Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sectorul Localitatea Oficiul poştal Codul poştal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14 + 15
TOTAL
Art. 58. -
(1) În vederea asigurării plăţii ajutorului social reprezentând drepturile aferente lunii decembrie 2010, precum şi a restanţelor cu titlu de ajutor social înregistrate pe parcursul anului 2010, primarii transmit agenţiilor teritoriale situaţia privind beneficiarii de ajutor social şi sumele cuvenite acestora, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată, se semnează de către primar şi se transmite obligatoriu agenţiei teritoriale atât scris, cât şi în format electronic. Răspunderea asupra corectitudinii datelor înscrise revine în integralitate primarului şi personalului care a întocmit situaţia.
ANEXA Nr. 9 la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................./ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ...... din ........................
privind aprobarea acordării ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti ............................................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 131 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ..................... lei, pentru doamna/domnul .............................................., în calitate de titular.
Art. 2. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ........................... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............................................................./Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ..................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..............................
Art. 26. -
(1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului.
(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 9.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primăriile organizează activitatea de plată a drepturilor de ajutor social.

   Art. 132. - (1) Plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plată. Modul de organizare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
   (3) În cazul plăţii dreptului de ajutor social prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 începând cu 01.01.2012.

   (4) În cazul achitării ajutorului social în cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.
   (5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.
   (6) Fondurile necesare achitării cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor şi a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din aceleaşi fonduri din care se suportă plata ajutorului social.
    ___________
    Art. 132. a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 276/2010 începând cu 01.01.2011.

   
Punere în aplicare Art. 132. prin Normă metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul mi... din 19/01/2011 :
Art. 26. -
(1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile teritoriale, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului.
(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază documentele prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6). Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisă colectiv, comunicarea acesteia fiind realizată individual. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 9.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primăriile organizează activitatea de plată a drepturilor de ajutor social.
ANEXA Nr. 9 la normele metodologice
- model -
AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ................./ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DECIZIE
nr. ...... din ........................
privind aprobarea acordării ajutorului social
Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ....................../Municipiului Bucureşti ............................................, numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. ...............,
având în vedere:
- art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. i) din Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 131 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
DECIDE:
Art. 1. -
Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de ..................... lei, pentru doamna/domnul .............................................., în calitate de titular.
Art. 2. -
(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ........................... .
(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ...................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............................................................./Municipiului Bucureşti.
În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ..................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Director executiv,
..............................

   SECŢIUNEA a 5-a
  Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

   Art. 14. - (1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu priv