Adaugă la favorite


Ministerul Finanţelor Publice
Normă metodologică din 21/11/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 02/12/2003

de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale   Art. 1. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea şi colectarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale de la persoane juridice şi persoane fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, denumite în continuare plătitori de contribuţii sociale, se realizează de Ministerul Finanţelor Publice prin unităţile fiscale teritoriale.
   (2) Conform reglementărilor legale specifice, sunt asimilaţi angajatorilor:
   a) organizaţiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice;
   b) asociaţiile de locatari;
   c) alte asociaţii fără personalitate juridică;
   d) autorităţile executive/legislative/judecătoreşti, pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective, legislative sau judecătoreşti pe durata mandatului;
   e) instituţiile publice şi alte autorităţi, pentru funcţionarii publici;
   f) unităţile militare, pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen şi pentru care datorează contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
   g) instituţiile specifice, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv şi pentru care datorează contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
   h) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj şi alocaţii de sprijin;
   i) alte entităţi care datorează contribuţii sociale şi reţin contribuţii sociale de la persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii.
   Art. 2. - Contribuţiile sociale pentru care Ministerul Finanţelor Publice prin organele fiscale teritoriale este competent să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt:
   a) contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;
   b) contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;
   c) contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator;
   d) contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi;
   e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;
   f) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, mai puţin creanţele bugetare şi accesoriile acestora cesionate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;
   g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi, mai puţin creanţele bugetare şi accesoriile acestora cesionate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare;
   h) contribuţia pentru pensia suplimentară, reţinută de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale, datorată până la data de 1 aprilie 2001 şi neachitată până la data de 31 decembrie 2003;
   i) contribuţia la Fondul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor, datorată până la data de 1 iulie 2000 de către agenţii economici care au realizat venituri din activitatea de producţie agricolă, de industrializare şi comercializare a produselor agricole şi alimentare şi neachitată până la data de 31 decembrie 2003.
   Art. 3. - (1) După data de 1 ianuarie 2004, plătitorii de contribuţii sociale au obligaţia de a declara lunar contribuţiile sociale prevăzute la art. 2 lit. a)-g) la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura drepturilor salariale, după caz.
   (2) Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal la care plătitorii de contribuţii sociale sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   (3) În cazul în care plătitorii de contribuţii sociale, persoane juridice, au sucursale şi/sau puncte de lucru, declară obligaţiile bugetare reprezentând contribuţii sociale, cumulat atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau punctelor de lucru, după caz, la organul fiscal la care persoana juridică este luată în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe.
   Art. 4. - Termenul de plată a obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura drepturilor salariale.
   Art. 5. - Plata obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale se efectuează conform anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
   Art. 6. - Plata contribuţiilor sociale se face distinct, pe fiecare tip de contribuţie socială.
   Art. 7. - În cazul în care plătitorii de contribuţii sociale, persoane juridice, au sucursale şi/sau puncte de lucru, pentru obligaţiile declarative şi plăţile de contribuţii sociale aferente drepturilor salariale şi/sau veniturilor de natura drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2003, prin excepţie de la art. 3, se procedează astfel:
   a) plătitorii de contribuţii sociale, persoane juridice, care au sucursale şi/sau puncte de lucru, pentru care în anul fiscal 2003 declararea şi plata s-au făcut la aceste unităţi, întocmesc câte o declaraţie atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau punctelor de lucru. Declaraţiile se depun de către persoanele juridice, sucursalele şi/sau punctele de lucru, după caz, la organele fiscale la care fiecare dintre acestea este luată în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe, până la data de 25 ianuarie 2004;
   b) plata obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale potrivit lit. a) se efectuează la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luate în evidenţă persoana juridică, sucursala şi/sau punctul de lucru, după caz;
   c) plata obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate şi neachitate la 31 decembrie 2003 se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2004 de unităţile care înregistrează aceste restanţe, respectiv persoana juridică, sucursala şi/sau punctul de lucru, după caz.
   Art. 8. - Penalităţile datorate pentru nevirarea obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale reţinute la sursă se achită în contul 20.22.01.03 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale".
   Art. 9. - Penalităţile pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor pentru obligaţii bugetare reprezentând contribuţii sociale se achită în contul 20.22.01.08 "Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe".
   Art. 10. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Normele metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.785/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 27 ianuarie 2003, se aplică şi creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale, în ceea ce priveşte procedura de luare şi ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită.
   (2) Pentru contribuţiile sociale, inclusiv accesoriile aferente, înscrise în declaraţia-inventar prevăzută la art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, altele decât cele din titlurile executorii care au făcut obiectul protocolului de predare-preluare şi/sau cele din titlurile executorii emise după data încheierii acestuia, organele de executare ale organelor fiscale teritoriale vor emite titluri executorii.
   (3) După data de 1 ianuarie 2004, cheltuielile de orice fel ocazionate de efectuarea procedurii de executare silită a creanţelor reprezentând contribuţii sociale, începută de organele fiscale teritoriale, se avansează din bugetul acestora.
   (4) Sumele reprezentând contribuţii sociale realizate după comunicarea somaţiei, prin orice modalitate prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se virează, după deducerea cheltuielilor de executare, după caz, bugetelor prevăzute la art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, conform legii.
   (5) În cazul în care executarea silită a fost începută atât în temeiul titlurilor executorii în care sunt înscrise creanţe ale bugetului de stat, cât şi al titlurilor executorii pentru creanţe reprezentând contribuţii sociale, suma realizată din executare se repartizează proporţional cu volumul fiecărei creanţe.
   (6) Ministerul Finanţelor Publice prin unităţile fiscale teritoriale, conform prevederilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, va comunica la registrele de publicitate subrogarea de drept, solicitându-se înscrierea modificării dreptului de creditor bugetar.
   (7) În cazul procedurilor de executare silită prin poprire, aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2004, solicitarea prevăzută la alin. (6) se adresează şi băncilor, respectiv terţilor, după caz.
   Art. 11. - Procedura de emitere a avizelor de garanţie şi de înscriere a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale şi accesoriile acestora, pentru care s-au emis titluri executorii, în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare se realizează potrivit dispoziţiilor legale referitoare la înscrierea creanţelor bugetului de stat.
   Art. 12. - Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale, aflate în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, se derulează în termenele şi condiţiile în care au fost acordate. Organele fiscale teritoriale vor urmări derularea şi respectarea condiţiilor de către plătitorii de contribuţii sociale beneficiari ai înlesnirilor la plată, astfel cum au fost prevăzute în convenţiile încheiate la data acordării acestora.
   Art. 13. - Plătitorii de contribuţii sociale care, la data de 31 decembrie 2003, înregistrează obligaţii restante reprezentând contribuţii sociale prevăzute la art. 2 din prezentele norme metodologice, neachitate până la data de 31 ianuarie 2004, au obligaţia să depună o declaraţie-inventar, prevăzută la art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, la organele fiscale competente, conform modelului din anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Declaraţia-inventar se depune până la data de 15 februarie 2004.
   Art. 14. - (1) Declaraţia-inventar cuprinde fiecare contribuţie socială datorată, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere stabilite prin actele de control şi/sau calculate pe propria răspundere de către plătitorii de contribuţii sociale.
   (2) Nu se cuprind în declaraţia-inventar creanţele bugetare reprezentând contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate, cesionate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, pentru care plătitorii de contribuţii sociale au primit notificări de la unităţile subordonate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
   (3) Declaraţia-inventar se depune pe un formular editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi pus la dispoziţie gratuit de unităţile fiscale subordonate sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro. Formularul editat, semnat şi ştampilat, va fi însoţit de formatul electronic al acestuia. Declaraţia în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.
   Art. 15. - Plătitorii de contribuţii sociale, persoane juridice, care au sucursale şi/sau puncte de lucru, pentru care, până la data de 31 decembrie 2003, declararea şi plata s-au făcut la aceste unităţi, vor depune o declaraţie-inventar privind obligaţiile bugetare reprezentând contribuţii sociale pentru activitatea proprie şi câte o declaraţie-inventar pentru fiecare sucursală şi/sau punct de lucru, după caz, la organele fiscale competente.
   Art. 16. - Bazele de calcul şi cotele de contribuţii sociale sunt cele prevăzute în legislaţia specifică în vigoare pentru contribuţiile sociale.
   Art. 17. - Deducerile/facilităţile acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi deducerile/prestaţiile de asigurări sociale efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei specifice în vigoare se suportă din contribuţia socială datorată de angajator.
   Art. 18. - În situaţia în care sumele cu titlu de contribuţie socială datorate lunar de angajator sunt mai mici decât sumele care se suportă din acestea, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare, diferenţa de restituit se va solicita, în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare, de la casele de pensii judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.
   Art. 19. - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale şi unităţile din subordinea acestora, după caz, îşi menţin calitatea de creditor bugetar pentru veniturile bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie/contract de asigurare socială, precum şi alte venituri ale bugetelor de asigurări sociale, conform legii.
   Art. 20. - Plătitorii de contribuţii sociale care depun declaraţii rectificative, conform legislaţiei în vigoare, privind contribuţiile sociale, la organele fiscale competente, sunt obligaţi să actualizeze în mod corespunzător declaraţiile lunare/listele privind evidenţa nominală a asiguraţilor, la casele de pensii judeţene sau a municipiului Bucureşti, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi la casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi, respectiv, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz.
   Art. 21. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, următorii termeni din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.785/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare se înlocuiesc astfel:
   - "creanţe ale bugetului de stat" cu "creanţe ale bugetului de stat şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile acestora";
   - "obligaţiile bugetului de stat" cu "obligaţiile bugetului de stat şi contribuţiile sociale, precum şi accesoriile acestora".
   (2) Până la elaborarea noilor formulare privind activitatea de colectare a creanţelor bugetare, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formularele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetului de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 şi nr. 134 bis din 3 martie 2003, se adaptează în mod corespunzător, după cum urmează:
   - sintagma "bugetul de stat" se completează sau se înlocuieşte, după caz, cu bugetele prevăzute la art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală.

   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

    PLATA
contribuţiilor de asigurări pentru şomaj la bugetul
asigurărilor pentru şomaj

    Începând cu anul 2004, plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj se efectuează de către contribuabili persoane fizice sau juridice pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare contribuţie, în următoarele conturi:
   1. Contribuţiile de asigurări pentru şomaj, datorate de către persoane juridice şi persoane fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, se achită în contul 28.10.06.01 "Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilaţii acestora sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   2. Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi se achită în contul 28.10.06.02 "Contribuţii individuale", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilaţii acestora sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
    Eventualele contribuţii la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la pct. 1 şi 2, care se achită în numerar se depun de către angajatori sau asimilaţii acestora la casieriile unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   3. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului conturile 28.10.06.01 "Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului" şi 28.10.06.02 "Contribuţii individuale" se codifică cu codul fiscal sau codul numeric personal, după caz, al persoanelor juridice ori fizice care au calitatea de angajator sau asimilat, care achită contribuţiile respective.
    Informaţiile privind sumele încasate în conturile de mai sus sunt furnizate zilnic organelor fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice.
   4. Evidenţa analitică pe asiguraţi a veniturilor bugetare încasate în contul 28.10.06.02 "Contribuţii individuale" se asigură de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

   ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

    PLATA
contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul
asigurărilor sociale de stat

    Începând cu data de 1 ianuarie 2004, plata contribuţiilor de asigurări sociale se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare tip de contribuţie, în următoarele conturi:
   1. Contribuţiile datorate de persoane juridice şi fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora, pentru persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se achită în contul 22.09.04.02 "Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilaţii acestora sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   2. Contribuţiile individuale de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi se achită potrivit legii în contul 22.09.04.03 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de salariaţi şi persoane asimilate salariaţilor", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sunt înregistraţi fiscal sau îşi au domiciliul, după caz.
   3. Contribuţiile de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi alocaţie de sprijin se plătesc de către instituţiile abilitate de lege să efectueze plăţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în contul 22.09.04.08 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de şomeri", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază instituţiile respective sunt înregistrate fiscal.
    NOTĂ:
    În conturile prevăzute la pct. 1 şi 3, după caz, se virează de către angajatori sau asimilaţii acestora şi de către instituţiile publice care achită contribuţii de asigurări sociale pentru persoane care beneficiază de ajutor de şomaj şi cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
    Cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se achită pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct.
   4. Contribuţiile de asigurări sociale reprezentând:
   - contribuţia pentru pensia suplimentară reţinută de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale, datorată până la data de 1 aprilie 2001 şi neachitată până la data de 31 decembrie 2003;
   - contribuţia la fondul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor, datorată până la data de 1 iulie 2000 de către agenţii economici care au realizat venituri din activitatea de producţie agricolă, de industrializare şi comercializare a produselor agricole şi alimentare şi neachitată până la data de 31 decembrie 2003,
    se achită de către debitori în contul 22.22.04.30 "Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat", deschis la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază plătitorii sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
    Eventualele contribuţii de asigurări sociale prevăzute la pct. 1-4, care se achită în numerar, se depun de către angajatori sau asimilaţi ai acestora la casieriile unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   5. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului conturile 22.09.04.02 "Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori" şi 22.09.04.03 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de salariaţi şi persoane asimilate salariaţilor", 22.09.04.08 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de şomeri" şi 22.22.04.30 "Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat" se codifică cu codul fiscal sau codul numeric personal, după caz, al persoanelor juridice ori fizice care au calitatea de angajator sau asimilat ori al instituţiilor publice, după caz, care achită contribuţiile respective.
    Informaţiile privind sumele încasate în conturile de mai sus sunt furnizate zilnic organelor fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice.
   6. Evidenţa analitică pe asiguraţi a veniturilor bugetare încasate în conturile prevăzute la pct. 5 se asigură de către casele de pensii.

   ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

    PLATA
contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate la bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

    Începând cu anul 2004, plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate se efectuează de către contribuabilii persoane juridice sau fizice, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), întocmite distinct pentru fiecare contribuţie, în următoarele conturi:
   1. Contribuţiile datorate de persoane juridice şi fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora se achită în contul 26.12.16.01 "Contribuţii de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilaţii acestora sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   2. Contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate, reţinute de la asiguraţi, se achită de persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator ori asimilat, în contul 26.12.16.02 "Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   3. Contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj sau de alocaţii de sprijin se efectuează de către instituţiile publice care efectuează plata acestor drepturi în contul 26.12.16.04 "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază instituţiile publice plătitoare îşi au sediul fiscal.
   4. Contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru militari în termen se achită de către unităţile militare în cadrul cărora aceştia îşi satisfac stagiul, în contul 26.35.16.01 "Persoane care satisfac stagiul militar", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază unităţile respective sunt înregistrate fiscal.
   5. Contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv se achită de către instituţiile în cadrul cărora aceştia sunt reţinuţi, în contul 26.35.16.02 "Persoane care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază acestea sunt înregistrate fiscal.
   6. Contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină sau lăuzie ori în concediu medical pentru îngrijirea copilului sub 7 ani se achită de către angajatori sau asimilaţi ai acestora, după deducerea sumei din contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, în contul 26.36.16.01 "Persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijire copil", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sau asimilaţii acestora sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   7. Eventualele contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate prevăzute la pct. 1-6, care se achită în numerar, se depun de către angajatori sau asimilaţi ai acestora la casieriile unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
   8. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului conturile: 26.12.16.01 "Contribuţii de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat", 26.12.16.02 "Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat", 26.12.16.04 "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj", 26.35.16.01 "Persoane care satisfac stagiul militar", 26.35.16.02 "Persoane care execută pedepse privative de libertate sau aflate în arest preventiv", 26.36.16.01 "Persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijire copil" se codifică cu codul fiscal sau codul numeric personal, după caz, al persoanelor juridice ori fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestora ori al instituţiilor publice, după caz, care achită contribuţiile respective.
    Informaţiile privind sumele încasate în conturile de mai sus sunt furnizate zilnic organelor fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice.
   9. Evidenţa pe asiguraţi se asigură de casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi, respectiv, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, după caz.

   ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

    PRINCIPALELE CONTURI
în care se încasează alte venituri decât cele prevăzute în anexele
nr. 1-3, cuvenite bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate

   I. Alte venituri cuvenite bugetului asigurărilor pentru şomaj
   1. Contribuţia datorată de persoanele asigurate facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pe bază de contracte de asigurare pentru şomaj, se achită în contul 28.10.06.03 "Contribuţii datorate de persoane care încheie contract de asigurare pentru şomaj", deschis la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ sau la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, după caz, pe seama agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă cu care au fost încheiate contractele de asigurare.
    Eventualele contribuţii de asigurări pentru şomaj prevăzute la pct. 1, care se achită în numerar, se depun la casieriile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, după caz, cărora acestea se datorează.
   2. Pe seama agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi, respectiv, a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se mai deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază acestea sunt înregistrate fiscal următoarele conturi:
   - 28.22.06.30 "Încasări din alte surse", pentru încasarea taxelor rezultate din activitatea de formare profesională şi cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, dobânzi şi alte sume cuvenite potrivit legii bugetului asigurărilor pentru şomaj;
   - 28.40.06.01 "Donaţii şi sponsorizări", pentru evidenţierea fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor;
   - 28.42.06.06 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii", pentru încasarea restituirilor de credite acordate în baza prevederilor legale (funcţionează numai pe seama Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti).
   3. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului conturile prevăzute la pct. 1 şi 2 se codifică cu codul fiscal al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi, respectiv, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după caz, cărora li se eliberează extrasele de cont şi toate documentele justificative care au stat la baza încasărilor din cont.
   II. Alte venituri cuvenite bugetului asigurărilor sociale de stat
   1. Contribuţiile de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care realizează un venit brut sau un cumul de venituri brute, pe an calendaristic, de cel puţin 3 salarii medii brute, se achită în contul 22.09.04.07 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de pensii judeţene la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ, în a căror rază acestea îşi au sediul fiscal.
    Pentru municipiul Bucureşti, plata contribuţiilor prevăzute la pct. 1 se efectuează în contul 22.09.04.07 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", deschis pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti la trezoreriile sectoarelor în care contribuabilii îşi au domiciliul.
    Eventualele contribuţii de asigurări sociale prevăzute la pct. 1, care se achită în numerar, se depun la casieriile caselor de pensii judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, după caz, cărora acestea se datorează.
   2. Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă se achită în numerar de către plătitori la casieriile caselor de pensii cărora acestea se datorează.
    Contribuţiile pentru bilete de tratament şi odihnă se depun de către casele teritoriale de pensii, după încasarea lor de la beneficiarii acestor bilete, în contul 22.22.04.13 "Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă", deschis pe seama caselor de pensii judeţene la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ sau a municipiului Bucureşti.
   3. Pe seama Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a caselor de pensii judeţene şi a municipiului Bucureşti mai funcţionează următoarele conturi de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, deschise la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ sau la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, după caz:
   - 22.37.04.04 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat"
   - 22.40.04.01 "Donaţii şi sponsorizări".
   4. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului, conturile 22.09.04.07 "Contribuţia de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", 22.22.04.13 "Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă", 22.37.04.04 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" şi 22.40.04.01 "Donaţii şi sponsorizări" se codifică cu codul fiscal al caselor de pensii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, după caz, cărora li se eliberează extrasele de cont şi toate documentele justificative care au stat la baza încasărilor din cont.
    NOTĂ: În contul prevăzut la pct. 1 persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care în acelaşi timp sunt asigurate în sistemul public de pensii virează şi cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
    Cota de 0,5% prevăzută de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se achită pe bază de document de plată, distinct.
   III. Alte venituri cuvenite bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   1. Contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice asigurate facultativ sau prin efectul legii, altele decât cele prevăzute la anexa nr. 3 pct. 2, se achită în contul 26.12.16.03 "Contribuţia datorată de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate cu care au fost încheiate contractele de asigurare la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază acestea îşi au sediul fiscal.
    Eventualele contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate care se achită de către persoanele fizice menţionate la alineatul precedent în numerar se depun la casieriile caselor de asigurări de sănătate cu care au fost încheiate contractele de asigurare.
   2. Pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pot fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază acestea sunt înregistrate fiscal următoarele conturi:
   - 26.37.16.10 "Subvenţii primite de bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate", pentru evidenţierea subvenţiilor primite de la bugetul de stat;
   - 26.40.16.01 "Donaţii şi sponsorizări", pentru evidenţierea fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor;
   - 26.22.16.30 "Încasări din alte surse", pentru încasarea dobânzilor şi altor surse prevăzute de lege.
   3. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului, conturile 26.12.16.03 "Contribuţia datorată de alte persoane asigurate", 26.37.16.10 "Subvenţii primite de bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate", 26.40.16.01 "Donaţii şi sponsorizări" şi 26.22.16.30 "Încasări din alte surse" se codifică cu codul fiscal al caselor de asigurări de sănătate beneficiare, cărora li se eliberează extrasele de cont şi toate documentele justificative care au stat la baza încasărilor din cont.

   ANEXA Nr. 5*)
la normele metodologice
    ___________
   *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
   
Denumirea plătitorului de contribuţii sociale1) ........
Localitatea ............................................
Str. ................................... Nr. ...........
C.N.P./C.U.I./C.F. .....................................
┌──┐ ┌──┐ ┌─────────────────────────────────────────────┐
Stare de faliment2) │DA│/│NU│ │Prezenta se va depune şi pe suport informatic│
└──┘ └──┘ └─────────────────────────────────────────────┘

DECLARAŢIE-INVENTAR3)
privind contribuţiile sociale restante la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate până la 31 ianuarie 2004,
inclusiv accesoriile aferente, la bugetul4) ........................./contribuţia socială ......................5)

- lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────────┐
│ │ Contribuţii │ │ Din anul │
│ │ sociale │Neachitat la 31├────┬────┬────┬────┬────┤
│ Explicaţii │ restante la │ianuarie 20047)│ │ │ │ │ │
│ │31 decembrie │ │1999│2000│2001│2002│2003│
│ │ 20036) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 0 │1 (3+4+5+6+7)│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. înlesnire la plată8) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ a. debite9) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ b. dobânzi/majorări de întârziere10) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ c. penalităţi de întârziere11) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ d. alte penalităţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. în executare silită12) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ a. debite9) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ b. dobânzi/majorări de întârziere10) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ c. penalităţi de întârziere11) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ d. alte penalităţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. neacţionate13) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ a. debite9) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ b. dobânzi/majorări de întârziere10) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ c. penalităţi de întârziere11) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ d. alte penalităţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ a. debite (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ b. dobânzi/majorări de întârziere (rd. 1b + rd. 2b + rd. 3b)│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ c. penalităţi de întârziere (rd. 1c + rd. 2c + rd. 3c) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ │ │ ├────┤
│ d. alte penalităţi (rd. 1d + rd. 2d + rd. 3d) │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Numele ...................14) Prenumele .................. Data....................
Funcţia ..................

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi în conformitate cu
informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
Formatul electronic al acestei declaraţii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul
Finanţelor Publice, şi se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibilă MS-DOS.
Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistenţă semnat şi
ştampilat conform legii.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţie contribuabililor gratuit de organele fiscale teritoriale sau poate fi
descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro.

   1) Persoană juridică sau persoană fizică, în calitate de angajator, sau asimilaţi acestora.
   2) S-a deschis procedura de faliment prin încheierea definitivă şi executorie pronunţată de judecătorul-sindic, conform dispoziţiilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   3) Pentru activitatea proprie şi separat pentru sucursale şi/sau puncte de lucru.
   4) Denumirea bugetului.
   5) Se va înscrie:
   a) contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;
   b) contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi de către angajator;
   c) contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator;
   d) contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi de către angajator;
   e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;
   f) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator, mai puţin creanţele bugetare şi accesoriile cesionate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi pentru care s-a primit o notificare în acest sens de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
   g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi şi datorată de angajator, inclusiv contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale conform art. 54, alin. (2) din OUG nr. 150/2002, mai puţin creanţele bugetare şi accesoriile cesionate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi pentru care s-a primit o notificare în acest sens de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
   h) contribuţia pentru pensia suplimentară reţinută de angajatori de la persoanele cuprinse în sistemul de asigurări sociale, datorată până la data de 1 aprilie 2001 şi neachitate până la 31 decembrie 2003;
   i) contribuţia la Fondul de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor datorată până la data de 1 iulie 2000 de către agenţii economici care au realizat venituri din activitatea de producţie agricolă, de industrializare şi comercializare a produselor agricole şi alimentare şi neachitate până la data de 31 decembrie 2003.
   6) Cele cu termen legal de plată până la 31 decembrie 2003.
   7) Se completează cu suma celor înscrise la col. (2) diminuate cu plăţile efectuate în luna ianuarie 2004 în contul acestor datorii.
   8) Inclusiv pentru sumele în înlesnire la plată în baza Legii nr. 137/2002, Legea nr. 254/2002, precum şi prin alte acte normative specifice, pentru societăţile comerciale privatizate, rămase de plată la data de 31.XII.2003. Se vor anexa copii după graficele de eşalonare.
   9) Se înscriu obligaţiile principale, exclusiv accesoriile aferente acestora.
   10) Dobânzile-majorările de întârziere calculate de organele competente şi/sau pe proprie răspundere, până la data de 31 decembrie 2003, şi neachitate până la 31 ianuarie 2004, cumulat.
   11) Penalităţi de întârziere calculate de organele competente şi/sau pe proprie răspundere, până la data de 31 decembrie 2003, şi neachitate până la 31 ianuarie 2004, cumulat.
   12) Pentru obligaţiile pentru care s-a primit somaţie însoţită de titlu executoriu.
   13) Pentru obligaţiile declarate la această poziţie, Declaraţia-inventar constituie titlu de creanţă.
   14) Director general sau altă persoană autorizată.

    NOTĂ: Pentru pct. 5 lit. f şi lit. g contribuţiile sociale datorate se prezintă separat pe fiecare casă de asigurări de sănătate, după caz. 
Home   |    BlocManagerNET   |    Imagini   |    Video   |    Download   |    Cumpără   |    Suport   |    Contact

Copyright © XiSoft Grup 2003 - 2023. Toate drepturile rezervate.

Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro BlocManagerNET pe Facebook BlocManagerNET pe Youtube
MobilPay